کتب مفقودی

ماده ۵ آیین نامه – مفقود یا ناقص شدن منابع

۵-۱- چنانچه امانت‌گیرنده کتاب را گم کند یا ناقص به کتابخانه تحویل دهد،‌ جبران خسارت وارده برعهده استفاده‌کننده خواهد بود. میزان خسارت و هزینه مربوط به سازماندهی و آماده‌سازی، و نحوه و زمان لازم برای جبران آن، توسط بخش تأمین منابع اطلاعاتی در کتابخانه تعیین خواهد شد. جبران خسارت نباید از سه ماه بیشتر به طول انجامد.

۵-۲- بر اساس تشخیص بخش تأمین منابع اطلاعاتی و یا مدیر کتابخانه، چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و یا به هر دلیلی، امکان تهیه اصل کتاب در داخل و خارج از کشور وجود نداشته باشد، تصمیم­گیری  جهت نحوه جایگزینی آن  به عهده مسؤول بخش تأمین منابع اطلاعاتی در کتابخانه می‌باشد. بدیهی است تا انجام اقدامات بعدی، فایل امانت گیرنده بسته خواهد بود.

تبصـره­: کتابخانه تا قبل از دریافت اصل کتاب گم­شده یا هزینه تعیین شده توسط بخش تأمین منابع اطلاعاتی، با امانت‌گیرنده تسویه حساب نخواهد کرد. بنابراین، ضروری است که فرد امانت گیرنده در اسرع وقت مسؤولین کتابخانه را از مفقودشدن کتاب مطلع سازد تا زمان لازم برای سفارش و تهیه کتاب مهیا باشد.