کتابخانه ­های دانشگاه ­های جهان

کتابخانه ملی کنگره آمریکا Library Of Congress
کتابخانه ملی بریتانیا  British Library
کتابخانه دانشگاه Berkley
کتابخانه دانشگاه Cambridge
کتابخانه دانشگاه Harvard
کتابخانه دانشگاه MIT
کتابخانه دانشگاه Oxford
کتابخانه دانشگاه Stanford
۱۲۳ World Libraries