پژوهشگاه­ های داخلی

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
پژوهشکده الکترونیک
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مؤسسه کامپوزیت ایران
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
پژوهشگاه نیرو
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
پژوهشکده صنایع رنگ
مؤسسه تحقیقات آب
پژوهشگاه هوافضا
مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی
مؤسسه ژئوفیزیک
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
پژوهشکده لیزر و پلاسما
مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد
پژوهشگاه دانش ­های بنیادی