تاخیر

ماده ۴ آیین نامه – تأخیر در استرداد کتاب

در صورتی که امانت‌گیرنده در زمان تعیین‌شده از سوی کتابخانه، کتاب یا کتاب ­هایی را که امانت گرفته است مسترد ننماید، مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد.

۴-۱-    میزان جریمه تأخیر در بازگشت کتب امانی به ازای هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال می­ باشد.

۴-۲-   جریمه دیرکرد در تحویل کتاب­هایی که به صورت «مطالعه در محل» در اختیار اعضا قرارمی­ گیرد، به ازای هر ساعت ۱۰۰۰ ریال در نظر گرفته می­شود.

۴-۳-  در صورت تأخیر بیش از ۲ ماه، علاوه بر دریافت جریمه نقدی، فایل عضویت به مدت دو ماه بسته خواهد شد.

تبصره ۱: در صورت تکرار تأخیر بیش از دو ماه، عضویت فرد باطل شده و برای عضویت مجدد ملزم به پرداخت حق عضویت به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال می­باشد.

تبصـره ۲: بدیهی است تا زمان داشتن بدهی،‌ فایل شخص امانت گیرنده بسته خواهد بود. (درصورت بسته شدن فایل عضویت، کلیه خدمات امانت، رزرو و تمدید متوقف می­ شود و تداوم خدمات مـنوط به پرداخت جریمه­ ها  می­باشد.)

۴-۴- تا سقف حداکثر ۱۰۰۰۰ریال بدهی معوقه به کتابخانه، اعضا می­توانند همچنان از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

تبصـره ۱: اعضای کتابخانه درصورت پرشدن سقف بدهی خود (۱۰۰۰۰ریال) موظف به تسویه حساب مالی می باشند. در غیر این­صورت امانت دادن کتاب یا تسویه حساب با آن­ها امکان­ پذیر نیست.

تبصـره ۲: کتابخانه از تسویه‌حساب با اعضایی که هرگونه بدهی به کتابخانه دارند، خودداری خواهد نمود.

۴-۵: کلیه جریمه های دیرکرد و خسارات احتمالی ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ از طریق دستگاه pos موجود در بخش امانت و یا  ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ۲۴۱۳۰۵۹۷۱۵ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه بوعلی سینا ﺑﻪ ﻧﺎم کتابخانه داﻧﺸﮕﺎه صنعتی همدان وارﻳﺰ و ﻓﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.