کتابخانه های دانشگاه های کشور

کتابخانه دانشگاه اصفهان
کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان
کتابخانه دانشگاه الزهرا
کتابخانه دانشگاه امام خمینی
کتابخانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر
کتابخانه دانشگاه صنعتی بابل
کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا
کتابخانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
کتابخانه دانشگاه تبریز
کتابخانه دانشگاه صنعتی سهند
کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس
کتابخانه دانشگاه صنعتی سیرجان
کتابخانه دانشگاه تهران
کتابخانه دانشگاه صنعتی شاهرود
کتابخانه دانشگاه خوارزمی
کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف
کتابخانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کتابخانه دانشگاه علم وصنعت ایران
کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی
مرکز منطقه ­ای اطلاع ­رسانی علوم و فناوری