امانت کتاب

اعضای کتابخانه می­توانند طبق جدول زیر، از کتابخانه کتاب­ به امانت بگیرند.
 


*   حضور خود شخص و ارائه کارت دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان برای دانشجویان و کارت عضویت کتابخانه برای سایر اعضا از شرایط الزامی امانت کتاب می ­باشد.

*   مدت زمان مطالعه کتاب­ هایی که به صورت مطالعه در محل در اختیار اعضا قرار می­گیرد، تا پایان ساعت کاری واحد امانت در آن روز می ­باشد.