اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی همدان

خدمات آموزشی

آیین نامه و مقررات و شیوه نامه
فرآیندها و فایل­های راهنما
تقویم آموزشی، تاریخ های کلیدی
لیست دروس ارائه شده ترم جاری
لیست گزارش­ها و پردازش­های پرکابرد
خانم حسینی
کارشناس مسئول آموزش
تلفن : 38411408-081

شرح وظایف

 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
جعفر لطفیان کریم
کارشناس امور کلاس ها
تلفن : 38411413-081

شرح وظایف

 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
امیر نامدارمنش
کارشناس آموزش
تلفن : 38411411-081

شرح وظایف

 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
حسین خدابخشیان
دبیرخانه آموزش
تلفن : 38411407-081

شرح وظایف

 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان