مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلیی

ابوالفضل شجاعیان
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
تلفن: 08138411459
پورتال اساتید

تحصیلات

  • دکترا مهندسی شیمی

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه مهندسی شیمی
خانم حسینی
کارشناس مسئول اداره آموزش
تلفن: 08138411408
اداره خدمات آموزشی
خانم معین
کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی
تلفن: 08138411419
اداره تحصیلات تکمیلی
خانم شفیعی
کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان
تلفن: 08138411419
اداره پذیرش و دانش آموختگان