اداره پذیرش و دانش آموختگان

خدمات پذیرش و دانش آموختگان

اخبار و اطلاعیه دانش آموختگان
آیین نامه و دستورالعمل ها
فایل‌های راهنما
دانلود فرم
اطلاعیه ارسال پستی مدارک
دانش آموختگانی که درخواست ارسال مدارک تحصیلی شامل گواهی موقت، دانشنامه، گواهی ابطال معافیت، گواهی رتبه و .. را  از طریق پست به آدرس خود دارند می توانند مبلغ  ۴۵۳۳۰۰ ریال به حساب امانی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰ و شماره شبا۸۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰  IR  نزد بانک مرکزی به نام اداره کل پست استان همدان  واریز نموده و تصویر فیش واریزی به همراه آدرس دقیق، کدپستی و شماره همراه خود را به ایمیل egrad@hut.ac.ir ارسال نمایند. در صورتی که درخواست گواهی موقت از طریق پیشخوان خدمت گلستان انجام شده باشد، تصویر فیش واریزی باید از طریق پیشخوان ارسال گردد.
خانم شفیعی
کارشناس مسئول دانش آموختگان
تلفن: 38411424-081
پست الکترونیک: egrad@hut.ac.ir
رامین غیاث
کارشناسی دبیرخانه و بایگانی دانش آموختگان
تلفن : 38411425-081
امور مربوط به ثبت نام و تشکيل پرونده در ابتداي ورود به دانشگاه، تکميل پرونده تحصيلي، انجام امور مربوط به تسويه حساب فارغ التحصيلان،  معرفي فارغ التحصيلان مشمول به حوزه نظام وظيفه، صدور مدارک فارغ التحصيلي در مراحل مختلف (دانشنامه،گواهي موقت ريز نمرات فارسي و لاتين، گواهي رتبه)، تعيين فارغ التحصيلان ممتاز و صدور تاييديه تحصيلي به حسب درخواست مراجع مختلف به عهده اين بخش است.