دانشجویان محترم جهت دریافت معرفی نامه از دانشگاه به صنعت، فرم درخواست بازدید دانشجو از صنعت را تکمیل و به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایید.
فرم درخواست بازدید از صنعت