نشریات دانشجویی

نشریات مستقل:

  1. نشریه تخصصی  دفترنهاد رهبری در دانشگاه  با عنوان" سدید"


نشریات علمی:

  1. نشریه تخصصی انجمن علمی مهندسی برق با عنوان " پالس"
  2. نشریه تخصصی انجمن علمی مهندسی پزشکی با عنوان " سیگنال حیاتی"
  3. نشریه تخصصی انجمن علمی مهندسی کامپیوتر با عنوان " ویستا"
  4. نشریه تخصصی انجمن علمی مهندسی نانو با عنوان "نلس"
  5. نشریه تخصصی انجمن علمی مهندسی معدن با عنوان " اپال"
  6. نشریه تخصصی انجمن علمی مهندسی مواد  با عنوان "کریستال"
  7. نشریه تخصصی انجمن علمی مهندسی شیمی با عنوان" کیمیا فن"
فرم درخواست تغییرات در مجوز نشریه
فرم مجوز نشریه