اطلاعیه کارنامه سلامت

دانشجویان شاغل به تحصیل  از 20 شهریور 1400 لغایت 1400/08/30 ودانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1400 در بازه زمانی شروع ثبت نام لغایت 1400/09/30  نسبت به تکمیل نمودن  کارنامه سلامت روان از "طریق سامانه سجاد " و لینک ذیل اقدام نمایند. درصورت عدم تکمیل نمودن پرسشنامه انتخاب واحد ترم 4001 با مشکل مواجه خواهد شد.