برنامه مشاوره تلفنی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی همدان نیمسال اول سال تحصیلی 1401

ردیف نام و نام خانوادگی روانشناس تخصص شماره تماس روز - ساعت
1 محسن شرفی- روانشناس ارشد عمومی        ارتباط بین فردی-  اضطراب

09034568968

یکشنبه 20-18
دوشنبه 20-18

2 راحله تهمتن- روانشناس ارشد بالینی ارتباط بین فردی - ازدواج

09189164201

شنبه 18- 20
دوشنبه18 -20

3 اکرم نوری- روانشناس ارشد بالینی اضطراب- استرس– تاب آوری

09189145636

شنبه   18- 20
پنج شنبه 10-12

4

فاطمه میرزائی - روانشناس ارشد بالینی

تحصیلی- ازدواج

09184022201

شنبه 16-18
دوشنبه 16-18

5

فاطمه جعفری- روانشناس ارشد عمومی

ارتباط بین فردی- ازدواج

09185097141

دوشنبه 19- 21
چهارشنبه 19-21

6

سمیرا کرمی - روانشناس ارشد عمومی

اضطراب- ارتباط بین فردی

09931484314

شنبه 19-21
یکشنبه19-21

7 مهسا سالم -روانشناس ارشد تربیتی برنامه ریزی تحصیلی 09907562485 شنبه 12-10
یکشنبه 12-10

ضمنا خانم کرمی روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 11 لغایت 13  و خانم جعفری روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 لغایت 17 در مرکز مشاوره به صورت حضوری آماده ارائه خدامات روانشناختی می باشند.
علاقمندان می توانند طبق جدول زمانبندی فوق  در ساعات و روزهای مشخص شده با روانشناسان مرکزمشاوره تماس گرفته و از خدمات روانشناختی همکاران بهره‌مند کردند..
تاریخ شروع برنامه :     1401/01/01