تعداد بازدید: 667

برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (دانشگاه شهرکرد -تابستان 1401)

شناسه: 906499
اطلاعیه ها تربیت بدنی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر تربیت بدنی تماس بگیرید:

آقای ناصری : 08138411211

 

آئین نامه عمومی و فنی پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

 

تقویم برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

(دانشگاه شهرکرد -تابستان 1401)

ردیف

رشته

محل برگزاری

جمعه

28 مرداد

شنبه   29 مرداد

یکشنبه    30 مرداد

دوشنبه    31 مرداد

1

شطرنج

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

2

هندپلو

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

3

دوچرخه سواری

دانشگاه شهرکرد

    à

*

Ä

4

طناب زنی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

5

آمادگی جسمانی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

6

دارت

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

7

فریزبی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

8

هفت سنگ مهارتی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

Ã= ورود                     Ä= خروج                       * = افتتاحیه        *   ايام برگزاري مسابقات

ورود تیمها عصر روز جمعه 28 مردادماه  و خروج تیمها عصر روز دوشنبه 31 مردادماه خواهد بود.

کلیه رشته ها صبح روز شنبه 29 مردادماه و صبح روز دوشنبه 31 مردادماه بازی خواهند داشت.

تقویم برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

(دانشگاه شهرکرد- تابستان 1401)

ردیف

رشته

محل برگزاری

جمعه

4 شهریور

شنبه      5شهریور

یکشنبه     6 شهریور

دوشنبه     7 شهریور

1

شطرنج

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

2

هندپلو

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

3

دوچرخه سواری

دانشگاه شهرکرد

    à

*

Ä

4

طناب زنی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

5

آمادگی جسمانی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

6

دارت

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

7

فریزبی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

8

هفت سنگ مهارتی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

Ã= ورود                     Ä= خروج                       * = افتتاحیه        *   ايام برگزاري مسابقات

ورود تیمها عصر روز جمعه 4 شهریورماه  و خروج تیمها عصر روز دوشنبه 7 شهریورماه خواهد بود.

کلیه رشته ها صبح روز شنبه 5شهریورماه  و صبح روز دوشنبه 7 شهریورماه ماه بازی خواهند داشت.

تعداد بازدید: 667

برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (دانشگاه شهرکرد -تابستان 1401)

شناسه: 906499
اطلاعیه ها تربیت بدنی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر تربیت بدنی تماس بگیرید:

آقای ناصری : 08138411211

 

آئین نامه عمومی و فنی پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

 

تقویم برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

(دانشگاه شهرکرد -تابستان 1401)

ردیف

رشته

محل برگزاری

جمعه

28 مرداد

شنبه   29 مرداد

یکشنبه    30 مرداد

دوشنبه    31 مرداد

1

شطرنج

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

2

هندپلو

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

3

دوچرخه سواری

دانشگاه شهرکرد

    à

*

Ä

4

طناب زنی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

5

آمادگی جسمانی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

6

دارت

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

7

فریزبی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

8

هفت سنگ مهارتی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

Ã= ورود                     Ä= خروج                       * = افتتاحیه        *   ايام برگزاري مسابقات

ورود تیمها عصر روز جمعه 28 مردادماه  و خروج تیمها عصر روز دوشنبه 31 مردادماه خواهد بود.

کلیه رشته ها صبح روز شنبه 29 مردادماه و صبح روز دوشنبه 31 مردادماه بازی خواهند داشت.

تقویم برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

(دانشگاه شهرکرد- تابستان 1401)

ردیف

رشته

محل برگزاری

جمعه

4 شهریور

شنبه      5شهریور

یکشنبه     6 شهریور

دوشنبه     7 شهریور

1

شطرنج

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

2

هندپلو

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

3

دوچرخه سواری

دانشگاه شهرکرد

    à

*

Ä

4

طناب زنی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

5

آمادگی جسمانی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

6

دارت

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

7

فریزبی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

8

هفت سنگ مهارتی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

Ã= ورود                     Ä= خروج                       * = افتتاحیه        *   ايام برگزاري مسابقات

ورود تیمها عصر روز جمعه 4 شهریورماه  و خروج تیمها عصر روز دوشنبه 7 شهریورماه خواهد بود.

کلیه رشته ها صبح روز شنبه 5شهریورماه  و صبح روز دوشنبه 7 شهریورماه ماه بازی خواهند داشت.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات